Stadgar

Det är varje medlems skyldighet att läsa och följa klubbens stadgar.


Antagna vid årsmöte 2006-02-04.

§ 1 FIRMA

1.1
Habo MFK:s firma är Habo Modellflygklubb, föreningens säte är Habo, och tecknas av klubbens ordförande och klubbens kassör var för sig.

§ 2 ÄNDAMÅL

2.1
Föreningen är ideell och dess ändamål är att inom verksamhetsområdet arbeta för modellflygsportens utbredning i syfte att samla ung och gammal till en stimulerande fritidssysselsättning i kamratlig miljö.

2.2
Föreningen skall också aktivt verka för att stimulera ungdomar till en meningsfull och skapande fritidsverksamhet.

§ 3 MEDLEMSKAP

3.1
Var och en som är intresserad av modellflyg och som ansluter sig till klubbens stadgar äger rätt att ingå såsom godkänd medlem i Habo MFK.

3.2
Medlemskap beviljas av styrelsen.

3.3
Medlem kan samtidigt tillhöra olika klubbar. Medlem kan dock icke vid tävling representera mer än en klubb i samma gren under samma kalenderår, såvida icke övergång registrerats.

3.4
Medlem som är aktiv inom klubbens flygverksamhet skall vara ansluten till SMFF.

3.5
Medlemskap kan upphöra genom att medlem bryter mot dessa stadgar, säkerhetsföreskrifter som styrelsen och/eller säkerhetschefen utfärdat, eller begär att beviljas utträde.

3.6
När medlemskap upphör tillfaller medlemmens avgifter, frivilliga bidrag och andra till Habo MFK inbetalda medel föreningen.

§ 4 AVGIFTER

4.1
Samtliga medlemmar skall till Habo MFK erlägga avgift, som fastställes av klubbmöte (årsmöte).

4.2
Avgiften insättes på Habo MFK:s konto senast den 28:a februari.

§ 5 MÖTEN

5.1
Klubbens ordinarie möten är: Årsmöte, som bör hållas sista veckan i januari månad. Vårmötet bör hållas sista veckan i april månad, Sommarmötet bör hållas sista veckan i juli månad och Höstmötet bör hållas sista veckan i oktober månad.

5.2
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande samt fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Fastställande av dagordning och anmälan av övriga ärenden.
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.
5. Föredragning av års- och revisionsberättelse.
6. Föredragning av bokslutet.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av styrelsemedlemmar vilkas mandattid har utgått
9. Val av övriga funktionärer.
10. Val av revisor
11. Motioner och ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
12. Övriga ärenden.
13. Avslutning

5.3
Protokoll från årsmötet ska i justerat skick vara styrelsen tillhanda inom fyra veckor efter årsmötet.

5.4
Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande samt fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Fastställande av dagordning och anmälan av övriga frågor.
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.
5. Verksamhetsplanen för följande år fastställes
6. Övriga ärenden.
7. Avslutning

5.5
Förutom till ordinarie möten kan styrelsen sammankalla klubben till extra möten ifall skäl därtill föreligger. Ifall minst 1/5 av medlemmarna önska sammankalla klubben till möte är styrelsen skyldig därtill. Skriftlig anmälan med uppgivande av anledning härtill skall göras till klubbens styrelse.

5.6
Förslagsrätt och rösträtt tillkommer varje godkänd ordinarie medlem. Stödmedlemmar innehar ej förslagsrätt och rösträtt.

5.7
Vid möte har varje medlem som fyllt 12 år en röst. Rösträtt får utövas genom ombud med skriftlig fullmakt.

5.8
Yttranderätt tillkommer varje godkänd medlem tillhörande såväl den egna som annan SMFF tillhörande modellflygklubb.

5.9
Klubbmötet är beslutsmässigt då minst sex godkända medlemmar, alternativt fyra styrelsemedlemmar är närvarande, förutsatt att mötets hållande vederbörligen kungjorts.

5.10
Klubbmötets hållande skall kungöras senast sju dagar före mötets hållande via brev, telefon, e-post eller Habo MFK:s hemsida.

§ 6 BESLUTSFATTANDE

6.1
Alla frågor avgörs – i händelse av omröstning – genom enkel röstmajoritet (i sakfrågor – absolut majoritet, vid val – relativ majoritet). Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

6.2
Omröstning skall ske öppet med acklamation eller handuppräckning. Sluten omröstning eller omröstning med namnupprop skall ske, när minst 1/5 av närvarande röstberättigade så kräver. Vid lika röstetal skall lottning ske.

§ 7 STYRELSE

7.1
Habo MFK:s styrelse handhar klubbens angelägenheter och förvaltning i överensstämmelse med gällande stadgar och instruktioner samt vederbörligen fattade beslut.

7.2
Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör, materialförvaltare, säkerhetsansvarig samt det ytterligare antal ledamöter klubbmöte beslutar. Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter. Samma ledamot kan inneha två uppdrag.

7.3
Ordförande, sekreterare och kassör väljes för 2 år, resten väljes för 1 år.

Förtydligande för 2006:
För att inte hela styrelsen skall bytas ut samtidigt, väljs sekreterare för ett år nästa årsmöte och därefter för 2 år precis som ordförande och kassör.

7.4
För samma tid som styrelsens ledamöter bör minst en suppleant väljas.

7.5
Ordföranden leder förhandlingarna, är sammankallande inom styrelsen samt representerar föreningen och för dess talan om ej annorlunda beslutas.

7.6
Sekreteraren handhar föreningens korrespondens, utfärdar kallelser, för protokoll vid sammanträden samt ansvarar för medlemsregistret mot medlemmarna.

7.7
Kassören förvaltar alla föreningens kontanta medel som skall göras räntebärande i bank, och är ansvarig för bokföringen, samt ansvarar för medlemsredovisning mot SMFF.

7.8
Minst tre styrelsemöten skall hållas varje år. Vid styrelsemöte skall beslutsprotokoll föras. Protokoll justeras snarast efter mötet.

7.9
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande

§ 8 EKONOMISK FÖRVALTNING, RÄKENSKAPER OCH REVISION

8.1
Kassören förvaltar med revisionsskyldighet Habo MFK:s medel.

8.2
Kassören gör utbetalningar endast på grund av klubbmötets eller styrelsens beslut.

8.3
Räkenskaperna skall vara avslutade och vara tillgängliga för revidering minst två veckor före det klubbmöte där räkenskaperna skall behandlas.

8.4
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

8.5
Minst en revisor väljes samtidigt med styrelsen. Revisorn skall revidera räkenskaperna, och före det möte då räkenskaperna skall behandlas, avgiva berättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet.

§ 9 UPPLÖSNING

9.1
För att beslut om Habo MFK:s upplösning skall äga giltighet fordras att till möte där fråga om upplösning skall behandlas, skriftlig kallelse tillställes varje medlem minst en vecka före mötets hållande, varvid i kallelsen särskilt skall ha angivits att sådan fråga skall förekomma. Det fordras även att icke fem av klubbens medlemmar röstat emot upplösning.

9.2
Vid eventuell upplösning av Habo MFK tillfaller dess egendom SMFF.

§ 10 STADGEÄNDRINGAR

10.1
Ändring av dessa stadgar skall godkännas av två på varandra följande klubbmöten, som hålles med minst två veckors mellanrum.

10.2
Beslut om stadgeändring ska delgivas SMFF:s förbundsstyrelse för yttrande.